Menu
DH Dekor  >>  Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

DH Dekor, spol. s r.o. (dále jen „společnost“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí a blíže upravuje pravidla vnitřního oznamovacího systému.

Účelem těchto pravidel je zajistit kanály pro podání oznámení případných protiprávních jednání, zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a zajistit jejich ochranu před odvetnými opatřeními.

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému DH Dekoru, spol. s r.o. se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti a které:

  1. má znaky trestného činu
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nad 100.000 Kč
  3. porušuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Případná oznámení přijímají a posuzují příslušné osoby a dále postupují zejména v souladu s §11 a §12  zákona.

Podané oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení tyto údaje nemusí obsahovat, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

DH Dekor, spol. s r.o. určil tyto příslušné osoby:

  1. Jan Matějů, tel: + 420 565 504 201
  2. Radek Mojžíš, tel: + 420 565 504 202

DH Dekor, spol. s r.o. zavedl vnitřní oznamovací systém pro veškerá oznámení podaná podle zákona a k tomuto účelu zřizuje tyto způsoby podání oznámení:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@dhd.cz
  2. písemně na adresu zaměstnavatele DH Dekor, spol. s r.o., Lnářská 1602, 393 01 Humpolec, musí být viditelně označeno  „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“
  3. telefonicky na uvedené číslo příslušné osoby, od pondělí do pátku 6:00 – 14:00 hodin
  4. osobně, pokud o to oznamovatel požádá

V případě podání oznámení prostřednictvím jiných kanálů, než je uvedeno výše, společnost nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

Kromě podání oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, tedy na Policii ČR.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení, včetně jejich uchovávání, probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Oznamovatel podáním oznámení souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

V případě, že se prokáže podání vědomě nepravdivého oznámení, bude vše postoupeno Ministerstvu spravedlnosti a oznamovateli bude uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.